loader-img
loader-img-2
کتاب منزلگاه های اشکانی اثر ایسیدور خاراکسی نشر ماهی
کتاب منزلگاه های اشکانی اثر ایسیدور خاراکسی نشر ماهی

کتاب منزلگاه های اشکانی اثر ایسیدور خاراکسی نشر ماهی

like liked
خرید
50,000 تومان
معرفی کتاب

این کتاب اثر جغرافیدانی یونانی نویس است در حدود آغاز عصر میلادی دربارهی راههای شاهنشاهی اشکانیان و شهرهای آنان و مسافت میان آنها از انطاکیه تا هند
خاصه منزلگاههای راه های تجاری ایشان. اثر ایسیدور ظاهرا بازماندهی اثری بزرگ تر است با نام سفر به دور سرزمین اشکانیان که از دست رفته است. بعدها، نویسندگانی مانند پلینی و لوکیانوس از اثر او یاد کرده اند و این نشان از اهمیت آن در همان دوران باستان دارد. این که در آن زمان جز او کسی به جغرافیای شهرهای ایران توجه نکرده و نظیر کتاب او از هیچ یک از اعصار تاریخ ایران قبل از اسلام بازنمانده، اهمیت این اثر را در عین اختصار در شناخت جغرافیای تاریخی ایران دوچندان می کند. 

نظر