loader-img
loader-img-2
کتاب فرهنگ عزت روان شناسی خشونت در جنوب اثر ریچاردا. نیسبت نشر گاه
کتاب فرهنگ عزت روان شناسی خشونت در جنوب اثر ریچاردا. نیسبت نشر گاه

کتاب فرهنگ عزت روان شناسی خشونت در جنوب اثر ریچاردا. نیسبت نشر گاه

like liked
خرید
54,000 تومان
معرفی کتاب

در بسیاری از فرهنگ های جهان موقعیت اجتماعی، رفاه اقتصادی و زندگی به خودی خود با چنین اعتباری پیوند خورده است. این مقوله، هرکجا که به دست آوردن منابع یا نگهداری آنها، بسته به این باور جامعه، که شخص قادر به دفاع از خود در برابر چپاول است، صدق می کند. موارد خشونت جنوب اغلب بازتاب این نگرانی است که صدمه به اعتبار یا موقعیت، هتک عزت شخصی است، با این اعتقاد ضمنی که خشونت پاسخی مناسب به چنین هتاکی به حساب می آید. در حقیقت فرهنگ های عزت به طور مستقل توسط بسیاری از جوامع دنیا ساخته شده اند. این فرهنگ ها از بسیاری جهات متفاوت هستند، اما یک عنصر مشترک دارند. شخص آماده است تا با توسل به خشونت، از اعتبار، قدرت یا هر دو محافظت کند. 

نظر
محصولات مرتبط