loader-img
loader-img-2
خرد و حکمت زندگی 8
خرد و حکمت زندگی 8

خرد و حکمت زندگی 8

like liked
خرید
57,000 تومان
معرفی کتاب

دوستی عشقی را در دل می افروزد که به زندگی آدمی رنگ و عمق می دهد؛ وفاداری ای را موجب می شود که حصارهای خودخواهی را فرو می ریزد؛ وقتی به دردسر می افتیم همراهی مطمئن و حریمی امن برایمان مهیا می کند؛ تسلایی است برای مصائب مان، سنگ صبوری برای رازهایمان، و انگیزه ای برای جدو جهدهایمان. همه ی این حرف ها درست است... دوستی، همچون دیگر گونه های عشق، می تواند موجب رنج و سیه روزی هم بشود از درد بی پیر و علی الدوام تر شدن گرفته تا زخم عمیق خیانت، یا مخمصه های عذاب آور وفاداری ... 

نظر