loader-img
loader-img-2
پدیدار شناسی تربیت
پدیدار شناسی تربیت

پدیدار شناسی تربیت

like liked
خرید
78,000 تومان
معرفی کتاب

در کتاب حاضر مسائل بسیار مهمی همچون نوشتن، معلمی، سکنی گزیدن، جابه جایی و غیره مطرح شده است، نویسندگان مقالات هرچند صریحا بر پرسش یا مسئله ی تربیتی خاصی متمرکز نمی شوند اما با روش های گوناگونی، تلاش بر نشان دادن سهم پدیدارشناسی در فعالیت ها و پژوهش های تربیتی دارند . افزون بر این در برخی فصول، باب گفت و شنود میان پدیدارشناسی با رویکردهای پژوهشی دیگری مانند پژوهش های فمینیستی باز شده که خود، نشان از تناوردگی اندیشه و دانش پژوهی در پدیدارشناسی معاصر دارد؛ بنابراین هرچند پدیدارشناسی متأثر از سایر رویکردهای پژوهشی است، اما به سهم خود نقش ارزنده ای در آن دانش ها دارد؛ از آنجا که ما در جامعه ی خود درگیر مسائل و معضلاتی همچون بی خانمانی آموزگار و آموزنده در سطح هستی شناسانه هستیم، و این مهم تاکنون به طور ریشه ای مورد بررسی قرار نگرفته است، ترجمه ی آثاری که از حیث نظری متمرکز بر مسئله ی فوق باشد، می تواند سهم چشم گیری در کندوکاو مسائل تربیتی در ایران داشته باشد. کتاب حاضر با انگیزه ی فراهم آوردن پاسخی هستی شناسانه به پرسمان فوق است. 

نظر
محصولات مرتبط