loader-img
loader-img-2
سرنوشت های سینما
سرنوشت های سینما

سرنوشت های سینما

like liked
خرید
50,000 تومان
معرفی کتاب

سینمای امروز سینمایی فیلم نامه محور است. (نوشته) از زمان گوتنبرگ همیشه غالب آمده است. همواره میان نقاشی و نوشته، کشمکش های دیرپا و پیوند های مشروع و نامشروع برقرار بوده؛ و آنچه امروز خود را برکشیده و مطرح ساخته، همانا نوشته است. فیلم آخرین هنری است که در گستره ی سنت تصویری پا گرفته است. مردم درباره ی تصاویر زیاد حرف می زنند اما امروزه آنچه به راستی مطرح می شودفقط (نوشته) است.
چند دهه از موج نو سینمای فرانسه می گذرد. از آن زمان تا امروز (سینما) زیسته و پالیده است اما نوع زیست امروزش با آن دوره واجد تفاوت های بسیاری است. ژان لوک گدار در این گفتگوها هم از شیوه ی شخصی خودش در فیلمسازی گفته و هم از آینده و سرنوشت های سینما. 

نظر