loader-img
loader-img-2
تمدن و سرمایه داری جلد اول
تمدن و سرمایه داری جلد اول

تمدن و سرمایه داری جلد اول

like liked
خرید
217,000 تومان
معرفی کتاب

این کتاب اولین مجلد از اثر سه جلدی فرنان بزودل است در موضوع سرگذشت مادی وعملی بشر قرون پانزدهم تا هجدهم میلادی.
قرار بود دوست و همکار برودل نیز کتاب بنویسل همزاد این کتاب، ودریاب سرگذشت ذهنی و فکری این جهان. آن همزاده هرگز روی نشرندید، اما کتاب برودل ائری شد ماندگار واعجاب انگیزه
در جلد اول از این سه گانه پرسش جسورانه نویسنده ازچیستی ساختارهای هرروزه زندگی و چگونگی شکل گیری آنهاست. او در تلاش برای یافتن پاسخ واقعا از سیر تا پیاز تمامی مقولات پرشمار زندگی هرروزه، اعم از اشیا وچیزهاو آداب وسنن وتکنولوژی و پول وغذا، همه را میگاود. نبوغ اودریافتن شیرازهای است که این اجزای متکثرو منفرد را ذیل آنچه خود «ساختارها» می نامدبه یکدیگر پیوند می دهد؛ اجزایی که با تمام غنا وتکثردر ساختن مراودات اقتصادی جهان پیشاصنعتی مشارکت دارند. برودل ضمن تبیین چگونگی تطور این ساختارها و پیچیدگی های آن ها را نیز نمایانده است. از این روی، گزارش تاریخی دقیق وی در عین حال حکایتی است حکیمانه وبسی فراتراز ارقام و گاهشماری، و برشماری های خشک و ظاهرا ملال آور. قوت متناقض نمای کتاب در این است که در عین حال که مملو از آماروارقام وتفصیلات روزشمار است با چیرگی خواننده را به جزئیات هیجان آور دنیای بین سده های پانزدهم تا هجدهم می برد. ا
توان نویسنده در حفظ آن رشته پیونددهند این اشیا و پدیدارهاطی چهار قرن و از پس ششصد صفحه کتاب حیرت انگیز است. خواننده خوش اقبال فارسی زبان نیزکتاب را به ترجمة عالمانه پروفسور فرهنگ رجایی می خواند. 

نظر