loader-img
loader-img-2
خیزش مردم سر خورده
خیزش مردم سر خورده

خیزش مردم سر خورده

like liked
خرید
110,000 تومان
معرفی کتاب

یک دهه گذشته، خاورمیانه دستخوش طوفانی شد که آغازش از کشور مصر بود و با سرعتی غافل گیر کننده به دیگر کشورهای عربی نیز سرایت کرد. به این طوفان نام بهار عربی نهادند؛ طوفانی که آثارش هنوز پایان نیافته است. بهار عربی روایت مردمی سرخورده از سال ها زندگی زیر یوغ دیکتاتوری، فقر و سیاست تکیه زده بر سریر دروغ و نیرنگ است. اگرچه عده ای با بدبینی بهار عربی را یک طراحی از پیش تعیین شده و مبتنی بر توطئه می انگارند، اما بسیاری از ناظران آگاه بر این اعتقادند که زمینه ها و عوامل بروز آن نه تنها از قبل وجود داشت بلکه حتی زودتر از این می باید به وقوع می پیوست. پرسش مهم از علل و ریشه های خیزش دیر هنگام مردم در خلق بهار عربی و تبعات نامعلوم آن، هنوز در برابر ماست و پاسخی درخور می طلبد. نویسندگان کتاب خیزش مردم سرخورده که هر کدام از صاحب نظران برجسته به شمار می آیند، می کوشند پاسخ روشنگری به این پرسش مهم بدهند. خواننده از طریق این کتاب در می یابد که سرخوردگی از اقتصاد تا سیاست و از مذهب تا فرهنگ و ... همچنین به ستوه آمدن مردم از سیستم های امنیتی بن علی حسنی مبارک و معمر قذاقی چرا و چگونه رخ داد و به نفرتی مهارناپذیر بدل گشت. 

نظر