loader-img
loader-img-2
اسطوره ی آفرینش در کیش مانی
اسطوره ی آفرینش در کیش مانی

اسطوره ی آفرینش در کیش مانی

like liked
خرید
140,000 تومان
معرفی کتاب

کاوش در عرفان مانوی مستلزم شناخت همه جانبه ی کیش مانوی است. یکی از موضوعات پیچیده ی این کیش، اسطوره ی آفرینش است که درکتاب حاضر بدان پرداخته ایم. بخش اصلی این اثر شامل باز سازی و روایت اسطوره ی آفرینش است که خود شامل توصیف بهشت روشنی، سرزمین تاریکی، آفرینش نخست، آفرینش دوم، آفرینش سوم و پایان جهان است، که حاصل بازسازی بیش از صد متن گوناگون است و در بخش ششم خواهد آمد... بخشی از کتاب: اسطوره ی آفرینش در کیش مانی بخش مهمی از اساطیر باستانی ایران را تشکیل می دهد و به راستی مکمل اسطوره های زرتشتی است. کیش مانوی در صدر مسیحیت در ایران و در بخش های پهناوری از شرق و غرب، از چین تا روم رشد و ادیان و باورهای عرفانی رسوخ کرد. اسطوره ی آفرینش بیانگر سه دوره ی کیهان? شناختی است و سه دوره ی آفرینشی را به تصویر می کشد که در آن ایزدان مهمی چون زروان، هرمزدبغ، مهرایزد یا میترای مانوی و چندین ایزد دیگر نقش آفرینی می کنند. این سه دوره شامل عصر زرین پیش از آفرینش مادی، عصر آمیختگی نور و ظلمت و عصررهایی و رستگاری نور است که در پایان جهان همه ی ارواح یا انوار رستگار شده و در برابر زروان در بهشت روشنی می ایستند و در جاودانگی مطلق در شادی و شاد خواری به سر خواهند برد. اسطوره ی آفرینش مانوی تأثیر شایانی بر اساطیر و عرفان ایرانی داشته است و... 

نظر