loader-img
loader-img-2
زنان خوب به آسمان می روند زنان بد به همه جا
زنان خوب به آسمان می روند زنان بد به همه جا

زنان خوب به آسمان می روند زنان بد به همه جا

like liked
خرید
89,900 تومان
معرفی کتاب

زن جنس سر به راه، مهربان، انعطاف پذیر، فروتن و نجیبی است. چنین تصویری در ذهن همه بانوان وجود دارد. سر به راه بودن باید راهی به سوی کامیابی باشد. اما در واقع چنین نیست. امروزه زنان نمی خواهند فقط سر به راه باشند. آگاهی زنان از خویشتن افزایش یافته است. با این حال، تناقض های فراوانی در ذهن زن امروز نهفته است. می کوشد تا خود را ابراز کند، اما وجدانش ناراحت است. در بیرون خاموش اما در درون آکنده از کشمکش است. از سویی می خواهد محبوب همگان باشد و می کوشد همه را راضی نگه دارد، از سوی دیگر می داند که به این ترتیب دچار وابستگی می شود. می خواهد ابراز وجود کند، اما قصد آزار هیچ کس را ندارد، می خواهد به هدفش دست یابد، اما میل ندارد دیگران را پشت سر بگذارد، می خواهد انتقاد کند، اما بد کسی را نمی خواهد، می خواهد عقاید خود را بیان کند و دیگران را متقاعد گرداند، اما نمی خواهد اختیار اوضاع را در دست بگیرد، می خواهد اعتماد به نفس داشته باشد، اما کسی را نترساند. دو دلی و تردید او در حالت های ظریف جسمانی اش نمایان است. سری که اندکی خم شده، نگااهی شرمگین و پرسشگر و لبخندی مردد، گویی این پیغام را مخابره می کند: در عمق وجودم از خودم مطمئن نیستم. به من بگویید چه کار کنم  

نظر