loader-img
loader-img-2
مسیر آرامش
مسیر آرامش

مسیر آرامش

like liked
خرید
75,000 تومان
معرفی کتاب

به ما آموخته اند که فکر کنیم «لحظه حال» جزئی بسیار خرد از زمان است که بین گذشته و آینده پیچیده شده است؛ اما این کاملا صحیح نیست. اجازه دهید آن را به جای این که «لحظه حال» بنامیم، «حرکت حال» نام گذاری کنیم و آن را به گونه ای متفاوت ببینیم؛ به عنوان رقصی حاضر از حیات، رقصی حقیقی، فوری، لرزاننده و همواره متغیر افکار،انگیزش،احساس، آواها، رایحه ها، انگیزه ها، مقاصد، تصاویر، حافظه و رویاها.

زمانی که نگاهی تازه به جایی که هستیم، می افکنیم، آن چه درمی یابیم. این حرکت حال است، نه «در» گذشته یا آینده، بلکه اینک زنده و در حال وقوع است. البته، گذشته و آینده نیز به عنوان تصاویر و احساسات، خاطرات و بازتاب ها این جا ظهور می یابند، آن جا، فقط این حرکت حال وجود درد که شامل گذشته و آینده ی « شما» میشود و این تمامی آن چه شما تا به حال دانسته اید و تمامی آن چه خواهید دانست، می باشد؛ چرا که تمامی اطلاعات و تردیدها را نیز در برمیگیرد.

 

نظر